Odhláška

K odhlášení žáka ze vzdělávání v ZUŠ slouží tento formulář ve formátu pdf.

Odhláška ze vzdělávání v ZUŠ - ke stažení zde

Vytištěnou a zákonným zástupcem podepsanou odhlášku odevzdejte prosím v kanceláři školy.

Žák přestává být žákem školy v případě že:

- nevykonal stanovenou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu ředitelem školy povoleno opakování ročníku

- jestliže byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení povinností stanovených školním řádem

- jestliže o to zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák písemně požádal (formou odhlášky, zpravidla ke konci pololetí)

- jestliže zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a písemně nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín

 

Upozornění:

Jestliže zletilý žák anebo zákonný zástupce žáka nedoručil řediteli školy Odhlášku, je stále považován za žáka školy s povinností uhradit školné ve stanovené výši. 

K nedorozumění může dojít v období začátku školního pololetí, kdy žák sice přestal do školy chodit, ale Odhláška nebyla ke konci předcházejícího pololetí doručena. Vzniká tak vymahatelná pohledávka. Ve výjimečném případě lze s ředitelem školy domluvit prominutí úplaty za vzdělávání v měsících následujících po měsíci, ve kterém byla Odhláška doručena.