Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Vyučovací předměty dle ŠVP

 

Studijní zaměření Výtvarná tvorba nabízí různorodé výtvarné aktivity, obohacuje smyslový a citový život a v neposlední řadě umožňuje uvolnění případného napětí. Kolektivní výuka navíc vede k prohloubení sociálních vztahů. Vyučovací předměty jsou souhrnnými celky, které v sobě nesou pestrou škálu výtvarných technik, přístupů a forem od klasických (kresba, malba, grafika, keramika, sochařství), přes oborově vyhraněné (scénografie, loutkářství, grafický design, divadlo, textilní tvorba) až po novodobé a současné tendence (objektová a akční tvorba, land-art, konceptuální přístup, využití multimédií, galerijní animace atd.)

Cílem výuky nebývá nutně hmatatelný výrobek, ale spíše prožitek procesu přípravy, hledání cest k vlastnímu vyjádření, samotné tvorby a společné reflexe díla individuální nebo kolektivní povahy. Mimo vlastní výtvarné činnosti jsou svébytnými složkami motivační vstup, rozhovor s učitelem nebo vzájemná diskuze, čas a prostor, hodnocení a poznání obohacující každodenní život.

Součástí studia je pěstování řemeslné zručnosti, zvládání technik a zacházení s materiály a pomůckami a dále hledání nových způsobů použití a vzájemné kombinace nabytých dovedností ve prospěch originálního pojetí. Výslednicí pak může být žák ovládající výtvarný jazyk a samostatně hledající obsahy osobně důležitých témat.

Škola může zájemce o další umělecké nebo pedagogické studium intenzivně připravovat k talentovým zkouškám a odkrývat potenciál v maximální dosažitelné míře v závislosti na odhodlání a pracovitosti žáka.


Přípravné studium je branou do základní umělecké školy. Jedná se o mimořádně citlivé období, ve kterém se často rozhoduje o volbě uměleckého oboru nebo budoucím zaměření žáka. Proto mu věnujeme zvýšenou péči a jsme citlivými „vrátnými“ do světa umění. Je určeno dětem od 5 let, studium trvá jeden nebo dva roky. V přípravném studiu výtvarného oboru děti získávají elementární pracovní a hygienické návyky, učí se čistotě, zacházet s materiály a pomůckami, dodržovat společně stanovená pravidla, ale i otevřeně komunikovat a hodnotit svůj výkon nebo komentovat pozorované skutečnosti. Výtvarná školka vytváří prostor bezpečí, ve kterém se žák může bez tlaku a s pocitem svobody pohybovat a volně vyjadřovat a to nejen výtvarně. K vlastnímu fantazijnímu světu přistupujeme s pochopením a respektem a bez strnulých schémat, která by potlačovala dětskou spontánnost. Zároveň vhodně posouváme hranici osobních cílů a trpělivě žáky podporujeme v jejich úspěšném dosahování.

 

Základní studium I. stupně je určeno žákům od 7 let a má nejvýše 7 ročníků. Základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let a má nejvýše 4 ročníky. Výuka je organizována ve skupinách maximálně patnácti žáků a probíhá v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně.

Třídu zpravidla utváří kolektiv věkově rozdílných dětí, výuka má často malotřídní charakter, jehož předností je vzájemná podpora a vznik silných sociálních vazeb. Stejná témata tak děti řeší v mnohovrstevné podobě a do různé hloubky podle vlastních dispozic, schopností, potřeb a momentálního rozpoložení. Výuka je kolektivní, ale nese rysy individuální výuky ve skupině.


UP_Výtvarna tvorba.jpg

 

UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Výtvarná školka – přípravné studium

žák:

1. ročník

 • pojmenuje základní pomůcky a materiály, popíše zásady a pravidla zacházení s nimi

 • předvede správné uchopení štětce, tužky, nůžek, palety, případně dalších pomůcek

 • dbá na pořádek a hygienické návyky

 • vysloví jednoduchou situaci nebo příběh a zobrazí libovolnou technikou

2. ročník

 • pokryje malbou celou plochu papíru, v kresbě uplatní bod a linii

 • vymodeluje z hlíny tvar a najde pro něj slovní vyjádření

 • pečuje o pomůcky, ohleduplně zachází s materiály

 • vlastními slovy popíše reprodukci uměleckého díla


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Výtvarná přípravka – přípravné studium


Tento vyučovací předmět je určen žákům od 13 let, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně. Žák v něm získá návyky, základy a zkušenosti práce s materiály a výtvarnými technikami a dosáhne takových výsledků, aby mohl pokračovat v základním studiu II. stupně. Studium je jednoleté a žáci jej zahajují plněním vzdělávacího obsahu základního studia I. stupně.


žák:

 • vyjmenuje a namíchá základní a sekundární barvy

 • bezpečně používá základní výtvarné pomůcky a techniky

 • pečuje o pomůcky a ohleduplně zachází s materiály

 • popíše pracovní postup vlastního díla

 • vyjadřuje svůj názor v kolektivu a ponechává prostor pro vyjádření druhých

 • pokryje malbou nebo kresbou celou plochu velkého formátu

 • vymodeluje nádobu z keramické hlíny libovolnou technikou

 • představí alespoň dva autory výtvarného umění podle vlastního výběru


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Plošná tvorba – základní studium I. stupně


žák:

1. ročník

 • vyjmenuje základní barvy, zdůvodní jejich pojmenování

 • uplatňuje vlastnosti kresby suchým pastelem

 • maluje temperovými barvami do mokrého podkladu

 • zakládá portfolio svých prací, dlouhodobě ho udržuje a každoročně vyhodnotí

2. ročník

 • namíchá sekundární barvy v různých technikách, rozlišuje barvy teplé a studené

 • samostatně si vytvoří pracovní prostor a nastaví malířský stojan

 • používá princip rytmu, uplatňuje vlastnosti kresby dřívkem a tuží do suchého a mokrého podkladu

 • využívá možností papírorytu, malby vodovými barvami,

3. ročník

 • namaluje nebo nakreslí barevný kruh s primárními a sekundárními barvami

 • používá princip kontrastu, uplatňuje vlastnosti kresby štětcem a barvou nebo tuší,

 • zachycuje strukturu a povrch v kresbě

 • využívá možností kresleného monotypu, rozmývání v malbě

 • rozliší barvy čisté a lomen

4. ročník

 • vysvětlí lomení primárních a sekundárních barev pomocí barev neutrálních

 • používá monochromatickou stupnici barvy

 • uplatňuje vlastnosti kresby olejovým pastelem a akvarelovými pastelkami

 • vytvoří a srovná dílo s důrazem na bod, linii, prostor a barevnou skvrnu

5. ročník

 • namíchá škálu odstínů pleťových barev

 • popíše princip perspektivy na jeden úběžník

 • představí vybraného mistra vrcholné renesance

 • využívá možností vícebarevného linorytu a malby akvarelem

6. ročník

 • využívá možností malby pastelem do mokrého podkladu a tisku z papírové koláže

 • používá zmenšení a zvětšení v kresbě

 • využívá možností suché jehly a malby akrylem

 • v reálném prostředí nebo na fotografii vyhledá a vyznačí obrazotvorné prvky (bod, linie, plocha, textura, barva, světlo a stín apod.)

7. ročník

 • popíše princip symetrie a asymetrie

 • využívá možností malby temperovými barvami na barevný podklad a tisku z šablony

 • uplatňuje vlastnosti lavírované kresby tuší a perem a používá šrafuru

 • nakreslí, namaluje, graficky ztvární nebo vymodeluje portrét nebo autoportrét


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Plošná tvorba – základní studium II. stupně


žák:

1. ročník

 • vysvětlí barevný kontrast

 • popíše princip vzdušné perspektivy

 • samostatně volí pomůcky, materiály a dostupnou výtvarnou techniku

 • představí vybraného mistra impresionismu

2. ročník

 • uplatňuje vlastnosti kresby uhlem a používá tvarovou nadsázku

 • využívá možností malovaného monotypu, uplatňuje vlastnosti kresby tužkou, zachycuje světlo a stín

 • vytvoří grafický návrh obalu fiktivního nebo reálného výrobku

 • uplatňuje vlastnosti kresby kuličkovým perem, zachycuje pohyb, využívá možností gumotisku a olejomalby

3. ročník

 • využívá možností tisku z koláže, malby špachtlí a jinými méně obvyklými prostředky

 • představí vybraného českého umělce, známého i ve světě

 • nakreslí a namaluje reálný obraz v exteriéru

 • vyjádří objem tvaru pomocí světla a stínů nebo šrafury

4. ročník

 • uplatňuje vlastnosti kresby rudkou do suchého a mokrého podkladu

 • používá různé druhy linií

 • prezentuje cyklus digitálních fotografií na zvolené téma

 • nakreslí nebo namaluje studii v přirozeném měřítku

 • namaluje strukturální malbu s plastickým účinkem


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Prostorová tvorba – základní studium I. stupně


žák:

1. ročník

 • aplikuje keramické postupy v modelování (například válečkování, modelování misky)

 • vymodeluje tvar s použitím povrchové struktury

2. ročník

 • aplikuje postupy nízkého reliéfu

 • aplikuje odlévání i modelování ze sádry

 • vymezí prostor pomocí různých materiálů a určí obsah prostorového díla

3. ročník

 • aplikuje principy komponování z přírodních prvků

 • vymodeluje lidskou hlavu ve zmenšené velikosti

 • vyjmenuje některé významné románské stavby na českém území

4. ročník

 • aplikuje skulptivní postupy v modelování

 • aplikuje principy tvarování plošných materiálů v prostorové tvorbě

 • vyjmenuje některé významné gotické stavby na českém území

5. ročník

 • vytvoří si masku na zvolené téma

 • nakreslí, namaluje nebo vymodeluje figuru

6. ročník

 • vybuduje prostorový tvar pomocí materiálů lineárního charakteru (dráty, provazy, proutí, pletivo)

 • vyjmenuje některé významné barokní stavby na českém území

7. ročník

 • aplikuje principy komponování z průmyslových prvků

 • zobrazí reálný předmět a použitím výtvarného jazyka posune jeho účinek ke svébytnému výtvarnému vyjádření


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Prostorová tvorba – základní studium II. stupně


žák:

1. ročník

 • vytváří si sbírky různých materiálů, srovnává barevnost, strukturu

 • vyjmenuje některé významné stavby vybrané starověké kultury


2. ročník

 • vyjmenuje některá vybraná díla moderní světové architektury

 • zvětší, stylizuje a abstrahuje přírodní tvar


3. ročník

 • komponuje objekty z různých předmětů a hledá jejich nové významy

 • vymodeluje tvar s použitím povrchové struktury


4. ročník

 • vytvoří v prostoru zmenšený scénografický návrh

 • vyjmenuje některé významné renesanční stavby na českém územíUČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Volná tvorba – základní studium I. stupně


žák:

1. ročník

 • komunikuje a zapojuje se do společné výtvarné akce

 • vytvoří jednoduchou instalaci v přírodě nebo v interiéru


2. ročník

 • nenapodobuje ostatní, volí vlastní způsob vyjádření

 • naplánuje svoji výtvarnou práci a stanoví postup a důležité body


3. ročník

 • vytvoří digitální fotografii a upraví ji v počítači

 • zorganizuje "živou sochu" s pomocí kolektivu


4. ročník

 • využívá možností vícebarevné voskové batiky a strukturální malby

 • popíše vjem, který sleduje a pokusí se vytvořit jeho výtvarný obraz


5. ročník

 • přichází s novými podněty, samostatně si vyhledá informace o sochaři světového významu

 • zorganizuje si zadaný úkol, rozdělí na dílčí cíle


6. ročník

 • vysloví názor na pozorovanou skutečnost, vyslechne názory druhých, dokáže se vymezit a najít shody či rozdíly ve vlastním pohledu

 • vytvoří objekt a vyhledá na internetu autory zabývající se objektovou nebo akční tvorbou


7. ročník

 • vyjmenuje některé významné stavební památky v nejbližším okolí

 • samostatně volí téma závěrečné práce a vytvoří jeho veřejnou prezentaci


UČEBNÍ OSNOVY vyučovacího předmětu: Volná tvorba – základní studium II. stupně


žák:

1. ročník

 • samostatně volí pomůcky, materiály a dostupnou výtvarnou techniku

 • vyjmenuje některé významné stavební památky v Praze


2. ročník

 • při neúspěchu hledá další řešení a nové možnosti

 • zvolí si téma, na kterém intenzívně pracuje, rozvrhne si práci v čase, popíše cíl, ke kterému směřuje, vytvoří si myšlenkovou mapu

 • vyhledá a zprostředkuje konkrétní zprávu o významné události nebo autorovi současného výtvarného umění


3. ročník

 • experimentuje, hledá nové způsoby vyjádření, výsledek nepovažuje za nejpodstatnější

 • vyjmenuje památky UNESCO na českém území

 • trpělivě pracuje na dlouhodobém úkolu, případná úskalí popíše a navrhne východisko

 • přijímá konstruktivní kritiku a vyjádří k ní svůj postoj, chyby často neopakuje


4. ročník

 • chronologicky seřadí a popíše hlavní rysy historických slohů a směrů v architektuře, malířství a sochařství

 • navštíví alespoň jednu kulturní akci a reflektuje ji způsobem srozumitelným spolužákům

 • navrhne veřejnou prezentaci vlastních nebo společných děl, členění nebo dominantu výstavy

 • zdokumentuje některá díla pomocí digitální fotografie nebo videa a vytvoří jejich prezentaci