Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

 

1) Identifikační údaje zadavatele:

název: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124 příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: 62330276


2) Předmět a popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 7 ks přenosných počítačů pro pedagogické pracovníky školy podle níže uvedené specifikace


Specifikace produktu:

Operační systém: Windows 8 64-bit

Procesor: minimálně 2-jádrový

Paměť RAM: minimálně 4 GB

Kapacita pevného disku: minimálně  500 GB

Velikost displeje: 15,6 palců a větší

Síťová karta

WiFi

USB 3.0

Numerická klávesnice

CD/DVD mechanika

Vestavěné reproduktory

Integrovaná čtečka karet

VGA port

 

3) Doba realizace zakázky:

Zboží předmětu zakázky musí být dodáno nejpozději do 6. 6. 2014.


4) Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace:

     a) Lhůta pro podání nabídek

Nabídky lze podávat do 28. 5. 2014 do 12 hodin

Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

     b) Místo pro podání nabídek

Nabídky je možné podávat elektronicky na adresu info@zusbilovec.cz

 

5) Kontaktní osoba zadavatele:

Kontaktní osobou zadavatele je paní Alena Kuchařová, telefon: 556 413 500, e-mail: info@zusbilovec.cz

 

6) Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán s výčtem oprávnění k podnikání odpovídající rozsahu předmětu veřejné zakázky (prostý výpis ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace),

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

7) Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v souladu se zadáním a musí obsahovat:

- krycí list nabídky obsahující základní údaje o uchazeči, tj. název firmy, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, s uvedením osoby oprávněné jednáním o nabídce,

- nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady rozepsané na jednotlivé položky

- nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná,

- výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace


8) Hodnoticí kritéria:

Hodnoticím kritériem je nabídková cena (viz. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ)

Vyhodnocení bude provedeno 29. 5. 2014 v 12 hodin v sídle zadavatele komisí ve složení: Mgr. Ondřej Langr, Alena Kuchařová, Jana Bednářová


9) Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku


10) Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popřípadě požádat jejich upřesnění.

Zadavatel nebude uchazečům nabídky vracet.

 

V Bílovci dne 12. 5. 2014                              Mgr. Ondřej Langr, ředitel