Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

 

Školní řád

 

Ředitel Základní umělecké školy, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 30, odst.1, a v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (dále jen Vyhláškou) a dalšími právními předpisy, tento školní řád.

 

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Školní řád pro žáky vychází ze školského zákona a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dne 1. ledna 1993. Seznámení žáků se školním řádem provádějí jejich učitelé vždy na začátku školního roku nebo při zahájení studia a v třídní knize o tom provedou záznam. Školní řád je vyvěšen v budově školy na veřejně přístupném místě – na informační nástěnce a na webových stránkách školy.

 

Práva žáků a zákonných zástupců žáků:

Žák má právo:

a) informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat

b) na základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle podmínek uvedených ve Vyhlášce

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele, který se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků bude zabývat,

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

e) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost,

f) být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,

g) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě

h) po dohodě s učitelem účinkovat na akcích školy

 

Žáci a zákonní zástupci mají dále právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

b) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám a reálným možnostem školy. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

c) navštěvovat interní i veřejné akce školy,

d) po předchozí dohodě s vyučujícím navštívit vyučování a požadovat další informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh jejich vzdělávání,

b) předem učiteli omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování, a to telefonicky nebo e-mailem na adresu prijmeniucitele@zusbilovec.cz,

c) v případě delší nepřítomnosti žáka podat učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

e) neumožnit přítomnost žáka při podezření na jeho onemocnění,

f) uvést pro školní matriku údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona:

 • jméno a příjmení žáka, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

 • údaje o předchozím vzdělávání,

 • údaje o zdravotním stavu žáka, případném omezení a znevýhodnění

 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností

 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

 

II. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 

a) zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči žákovi vždy v jeho zájmu a jeho zájmy, hájit vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, žáky i zákonnými zástupci žáků vycházející ze zásad vzájemné úcty a respektu

b) zaměstnanci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel zdvořilé komunikace

c) informace, které zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák poskytne do školní matriky, jsou důvěrné

d) zaměstnanci školy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27.4.2016, nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

e) pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pokyny, které souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školní řádu a dalších organizačních opatření.

III. Provoz a vnitřní režim školy

Organizace školy

a) Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace je zřízena Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje Rada kraje.

b) Ředitel jmenuje svého zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy.

c) Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 školského zákona).

d) Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokážou výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

e) Technicko-hospodářští pracovníci: finanční referentka, domovnice/uklízečka

f) Místy poskytovaného vzdělávání jsou: Pivovarská 124 (HO) a Ostravská 484 (VO), Bílovec

 

Organizace výuky

Výuka se uskutečňuje podle platné vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání (viz. výše)

a) Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Období školních prázdnin začíná 1. července a končí 31. srpna. Přesně stanovené termíny pro začátek a ukončení školního vyučování a pro období školních prázdnin vyhlašuje MŠMT ČR. 

b) Vyučovací hodiny jsou odděleny přestávkami. 

c) Základní umělecká škola organizuje individuální, skupinovou a kolektivní výuku v hudebním a výtvarném oboru podle aktuálního Školního vzdělávacího programu. Počet žáků v jednotlivých předmětech a charakter skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

d) vyučování se řídí rozvrhem hodin, jednotlivé vyučovací hodiny trvají 45 minut a jsou odděleny přestávkami,

e) režim otevírání a uzavírání budovy školy vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

f) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy jsou: třída učitele hry na hudební nástroj, ateliér výtvarného oboru, třída hudební nauky, koncertní sál, sborovna

g) při vstupu do školy se žáci přezují, do výuky výtvarného oboru žáci použijí pracovní oděv,

h) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví,

i) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli školy nebo jinému přítomnému učiteli,

j) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních

a technických, vyhlásit pro žáky až 5 volných dnů ve školním roce,

k) škola může organizovat koncerty, výstavy, vystoupení, exkurze a další akce související s výchovně

vzdělávací činností,

l) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

Žáci přichází do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si obuv a přezují se. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné, bodné nebo sečné zbraně a další nebezpečné předměty. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě, kterým je zádveří školní budovy. Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen.

Vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu pracovníků školy.

Jízda na kole v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat.

Žáci zachovávají pořádek a chovají se ohleduplně.

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam

o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej

výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6. Žáci jsou pravidelně proškolováni zejména vždy na začátku nového školního roku svým učitelem, před mimoškolními akcemi a po každém úrazu. Záznam o proškolení se zaznamenává do třídní knihy.

7. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků.

8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost

a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

S organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka, a to

písemnou formou.

9. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

10. V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené nebo pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky, případně vrátí půjčený nebo pronajatý hudební nástroj.

 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací. Žákům přípravného studia je na konci školního roku vydáno potvrzení

 

Hodnocení žáků je důležitou zpětnou vazbou, která ve své nezastupitelné roli sleduje postup a růst v jednotlivých časových obdobích studia. Informuje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a jeho zákonného zástupce. Při hodnocení vycházíme z dispozic žáka a vlivů na dosažení jeho osobního maxima, jsme taktní, přívětiví, hodnocení má motivující, povzbuzující a pozitivní charakter. Významným měřítkem jsou společně definované znaky zlepšení, schopnost sebereflexe a poučení se z chyb, spolupráce s ostatními žáky, samostatnost, dodržování pravidel nebo aktivita nad stanovenou míru.

Splnění ročníkových výstupů je důležitá hodnotící složka, o jeho podílu na celkovém hodnocení rozhoduje zpravidla učitel v celkovém kontextu vzdělávání konkrétního žáka. Žák ví dopředu, za co bude hodnocen a má vždy právo se k hodnocení vyjádřit.

 

Hodnocení žáka probíhá průběžně po celý školní rok, nejčastěji má formu hodnotícího rozhovoru podle výše uvedených zásad. Dále může mít podobu komentáře, tradičně pojímané školní známky, písemně vyjádřeného komentáře nebo záznamu v žákovském sešitě anebo volně pojatých hodnotících aktivit podle uvážení učitele. Učitel vede žáka k řízení svého učení a posiluje odpovědnost za vlastní vzdělávání. Hodnotí žáka objektivně, s promyšlenou náročností, s důrazem na podněcující a rozvíjející efekt. 

 

Komisionální zkouška může mít podobu veřejné prezentace (např. vystoupení, koncert, výstava v prostorách školy nebo mimo ni, účast na významné akci s přítomností minimálně tří členů pedagogické rady. Obsahem postupové zkoušky jsou alespoň dva ročníkové výstupy definované v příslušných učebních osnovách. Komisionální hodnocení je založeno na odborném dialogu hodnotitelů s přihlédnutím ke všem aspektům dlouhodobého procesu vzdělávání hodnoceného žáka i jeho momentálnímu fyzickému či psychickému stavu. Učitel provede zápis o vykonané zkoušce a zkušební komise potvrdí svým podpisem.

 

Kritéria hodnocení:

žák

 • dodržuje stanovená pravidla, zejména pravidelnou docházku a rozvrh hodin

 • v pololetí splnil část stanovených ročníkových výstupů, na konci školního roku jejich většinu

 • podílí se na dění ve škole, účastní se akcí školou pořádaných

 • vyvíjí aktivitu nad rámec standardního přístupu, je vzorem pro ostatní žáky

 • zejména v hudebním oboru se pravidelně a samostatně připravuje

 • spolupracuje s ostatními, účastní se kolektivní výuky a společných činností

 • stanovuje si osobní cíle, pracuje na jejich dosažení a formuluje obtíže

 • dosáhl úspěchu v soutěži nebo se prezentoval na veřejnosti

 

V případě hodného zvláštního zřetele lze pro potřeby individuálního hodnocení kritéria doplnit, případně přesněji určit jejich rozsah.

 

Žák získá v pololetí výpis vysvědčení a na konci školního roku vysvědčení s klasifikací celkového hodnocení za uplynulé období:       prospěl(a) s vyznamenáním          prospěl(a)          neprospěl(a)

 

Hodnocení v jednotlivých předmětech je vyjádřeno slovně, těmito stupni prospěchu:

1 – výborný          2 – chvalitebný          3 – uspokojivý           4 – neuspokojivý          nebo kombinací

 

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od

doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let.VII. Úplata za vzdělávání

 

1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

2. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

3. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odst. 2,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

4. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí

školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

5. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku a zveřejní na přístupném místě. Úplatu lze

uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce

příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 

VIII. Ukončení vzdělávání

 

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal postupovou nebo závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově

hodnocen stupněm "neprospěl" a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve

stanoveném termínu a písemně nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák

vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

IX. Výchovná opatření

 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil,

s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu

(zákon č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci

rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.X. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků, poskytuje se dotčeným žákům vzdělávání distanční formou.

2) Vzdělávání distančním způsobem není pro žáky povinné.

3)Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka.

 

Zrušuje se předchozí znění Školního řádu. Školní řád byl projednán na poradě všech zaměstnanců dne 26. 8. 2020 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.
V Bílovci dne 26. 8. 2020 Mgr. Ondřej Langr, ředitel