Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Hodnocení žáka VO

ZÁSADY, ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU A FORMA KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠEK

 

Hodnocení žáků je důležitou zpětnou vazbou, která má nezastupitelnou roli ve vzdělávání. Sleduje postup a růst v jednotlivých časových obdobích studia a informuje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, případně zákonného zástupce. Při hodnocení vycházíme z dispozic žáka a vlivů na dosažení jeho osobního maxima, jsme taktní, přívětiví, hodnocení má motivující, povzbuzující a pozitivní charakter. Významným měřítkem jsou společně definované znaky zlepšení, schopnost sebereflexe a poučení se z chyb, spolupráce s ostatními žáky, samostatnost, dodržování pravidel nebo aktivita nad stanovenou míru. Splnění ročníkových výstupů dle ŠVP je důležitá hodnotící složka, o jeho podílu na celkovém hodnocení rozhoduje učitel zpravidla v celkovém kontextu vzdělávání konkrétního žáka.

Žák ví dopředu, z co bude hodnocen a má vždy právo se k hodnocení vyjádřit.

 

Hodnocení žáka probíhá průběžně po celý školní rok, nejčastěji má formu hodnotícího rozhovoru podle výše uvedených zásad. Dále může mít podobu komentáře anebo volně pojatých hodnotících aktivit podle uvážení učitele. Učitel hodnotí žáka objektivně, s promyšlenou náročností, s důrazem na podněcující a rozvíjející efekt.

 

Komisionální zkouška může mít podobu veřejné prezentace (např. vystoupení s výtvarným divadélkem, výstava v prostorách školy nebo mimo ni, účast na významné akci, např. Zámecké slavnosti apod.) s přítomností minimálně tří členů pedagogické rady. Obsahem postupové zkoušky jsou alespoň dva ročníkové výstupy definované v příslušných učebních osnovách. Komisionální hodnocení je založeno na odborném dialogu hodnotitelů s přihlédnutím ke všem aspektům dlouhodobého procesu vzdělávání hodnoceného žáka i jeho momentálnímu fyzickému či psychickému stavu. Učitel provede zápis do katalogového listu žáka, který tímto nahrazuje protokol o vykonané zkoušce, zkušební komise potvrdí svým podpisem.

 

Žák získá v pololetí výpis vysvědčení a na konci školního roku vysvědčení s klasifikací celkového hodnocení za uplynulé období:

prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a)

Hodnocení v jednotlivých předmětech je vyjádřeno těmito stupni prospěchu:

1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – uspokojivý 4 – neuspokojivý

 

Kritéria hodnocení - žák:

  • dodržuje stanovená pravidla, zejména pravidelnou docházku a rozvrh hodin

  • v pololetí splnil část stanovených ročníkových výstupů, na konci školního roku jejich většinu

  • podílí se na dění ve škole, účastní se akcí školou pořádaných (galerijní animace, výstavy, poznávací zájezdy, exkurze atd.)

  • přináší a reflektuje vlastní podněty, které se stávají tématem širší diskuze mezi žáky

  • vyvíjí aktivitu nad rámec standardního přístupu, je vzorem pro ostatní žáky

  • spolupracuje s ostatními, je významným členem kolektivní výuky a společných činností

  • stanovuje si osobní cíle, pracuje na jejich dosažení a formuluje obtíže

  • dosáhl úspěchu v soutěži nebo se prezentoval na veřejnosti

 

V případě hodného zvláštního zřetele lze pro potřeby individuálního hodnocení kritéria doplnit nebo přesněji určit jejich rozsah.